یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


7 servers Custom plan
$350.00 USD ماهانه

Custom-management-with-cPanel
$95.00 USD ماهانه + $75.00 USD هزینه تنظیم

Management for 1 server
Complete Server Solution for 1 server
$59.00 USD ماهانه + $75.00 USD هزینه تنظیم

Management for 2 servers
Complete Server Solution for 2 servers
$118.00 USD ماهانه + $150.00 USD هزینه تنظیم
$350.00 USD سه ماهه + $150.00 USD هزینه تنظیم
$670.00 USD شش ماهه + $150.00 USD هزینه تنظیم
$1340.00 USD سالانه + $150.00 USD هزینه تنظیم

Management for 3 servers
Complete Server Solution for 3 servers
$177.00 USD ماهانه + $225.00 USD هزینه تنظیم
$530.00 USD سه ماهه + $225.00 USD هزینه تنظیم
$1005.00 USD شش ماهه + $225.00 USD هزینه تنظیم
$2015.00 USD سالانه + $225.00 USD هزینه تنظیم

Management for 4 servers
Complete Server Solution for 4 servers
$236.00 USD ماهانه + $300.00 USD هزینه تنظیم
$705.00 USD سه ماهه + $300.00 USD هزینه تنظیم
$1345.00 USD شش ماهه + $300.00 USD هزینه تنظیم
$2690.00 USD سالانه + $300.00 USD هزینه تنظیم

Management for 5 servers
Complete Server Solution for 5 servers
$295.00 USD ماهانه + $375.00 USD هزینه تنظیم
$885.00 USD سه ماهه + $375.00 USD هزینه تنظیم
$1680.00 USD شش ماهه + $375.00 USD هزینه تنظیم
$3360.00 USD سالانه + $375.00 USD هزینه تنظیم

Powered by WHMCompleteSolution